kế hoạch dạy ATGT năm học 2019-2020

450 20/05/2020 14:04 CH ADMINPHÒNG GD ĐT NHA TRANG

TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH NGỌC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:     /KH - THVN

    Vĩnh ngọc, ngày 29  tháng 8 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI GIÁO DỤC " AN TOÀN GIAO THÔNG"

 

         Thực hiện công văn số 1035 /GDĐT-TH  ngày 28/8/2019 của Phòng Giáo dục Đào tạo Nha trang về việc triển khai giáo dục ATGT cho HS tiểu học năm học 2019-2020;

Căn cứ tình hình thực tế của trường, trường Tiểu học Vĩnh Ngọc xây dựng kế hoạch triể khai giáo dục “An toàn giao thông” năm học 2019 - 2020 như sau:

I. Mục tiêu:

          Xây dựng cho học sinh thói quen cư xử có văn hóa, đúng pháp luật, xóa bỏ những thói quen tùy tiện vi phạm quy tắc giao thông, hình thành ý thức tự giác tuân thủ pháp luật khi tham gia giao thông; tạo môi trường giao thông trật tự, an toàn, văn minh, thân thiện.

          Nâng cao trách nhiệm và hiệu quả công tác phối hợp của các cơ quan quản lý nhà nước, các cấp chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội, các đoàn thể trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

          Bảo đảm ý thức chấp hành giao thông của học sinh và CBGV-CNV ngày  càng tốt hơn.

II. Nội dung giáo dục ATGT cho HS trong năm học 2019 - 2020

1.  Nội dung giảng dạy

          - Thực hiện dạy theo chương trình giáo dục “An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ”cho học sinh khối 3; khối 4 và khối 5 bằng tài liệu đã được cung cấp. Nội dung giảng dạy đảm bảo 05 bài theo phân ra như sau:

Khối lớp 3: Bài 1; Bài 2; Bài 4; Bài 10; Bài 11.

          Khối lớp 4: Bài 3; Bài 4; Bài 5; Bài 6; Bài 7.

          Khối lớp 5: Bài 8;  Bài 9; Bài 10; Bài 11; Bài 12.  

          - Thực hiện dạy theo chương trình thí điểm bộ tài liệu Giáo dục An toàn giao thông (ATGT) gồm sách giáo khoa và sách giáo viên đã được phát hành từ năm học 2002 - 2003 cho học sinh khối 1; khối 2.

2. Thời gian thực hiện

          - Giảng dạy ATGT từ lớp 1 đến lớp 5 trong 6 tuần (từ ngày 09/9/2019 đến ngày 18/10/2019). Cụ thể như sau:

 

 

 

Tuần

Khối

Tiết dạy

Bài dạy

1

1+2+3

GDKNS

Bài 1

4

Bài 3

5

Bài 8

2

1+2+3

GDKNS

Bài 2

4

Bài 4

5

Bài 9

3

1+2

GDKNS

Bài 3

3

Bài 4

4

Bài 5

5

Bài 10

4

1+2

GDKNS

Bài 4

3

Bài 10

4

Bài 6

5

Bài 11

5

1+2

GDKNS

Bài 5

3

Bài 11

4

Bài 7

5

Bài 12

6

1+2

 

Bài 6

+ Yêu cầu các tổ  lập kế hoạch giảng dạy cụ thể phù hợp với điều kiện của trường sao cho đảm bảo thực hiện trong thời gian quy định trên.

III. Triển khai hoạt động

          1. Ban ATGT:

          - Xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện. Tổ chức lễ phát động tại trường vào thứ hai ngày 9/9/2019.

          - Làm tốt công tác tuyên truyền trong toàn thể cán bộ giáo viên nhân viên, cha mẹ học sinh để nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của vấn đề thực hiện ATGT.

          - Tổ chức ký cam kết với gia đình và học sinh về việc chấp hành quy định an toàn giao thông; quán triệt cán bộ, giáo viên và học sinh thực hiện nghiêm túc các quy định khi điều khiển phương tiện giao thông, quy định về đội mũ bảo hiểm và tuân thủ quy tắc an toàn giao thông.

          - Phân công thành viên hướng dẫn giao thông tại cổng trường.

          - Tổ chức cuộc thi tìm hiểu về An toàn giao thông.

          - Phát huy hoạt động của Đội cộng tác viên thông tin trong việc giúp nhà trường phát hiện các trường hợp học sinh vi phạm về ATGT như ngồi trên xe máy của bố mẹ không đội nón bảo hiểm, đùa nghịch trên đường phố, tụ tập trước cổng trường khi tan học ... Tổ chức kiểm điểm, giáo dục, nhắc nhở những học sinh vi phạm.

          - Hàng tuần sơ kết và đánh giá về công tác này trong tiết chào cờ đầu tuần. Giành 10 phút chào cờ đầu tuần để tuyên truyền nội dung ATGT trước toàn trường.

          2. Công đoàn trường:

          - Xây dựng kế hoạch vận động công đoàn viên gương mẫu thực hiện quy định về ATGT khi tham gia giao thông.

          3. Đội Thiếu Niên Tiền phong  Hồ Chí Minh của trường:

          - Xây dựng kế hoạch tuyên truyền trong lực lượng đội viên, nhi đồng học sinh của trường. Sơ kết công tác này.

          - Tổ chức các hoạt động ngoại khóa như tham quan, thực hành ứng dụng, trò chơi, thi đố vui, thi tìm hiểu...cho học sinh.

          - Triển khai Đội thanh niên xung phong “Vì mái trường ATGT” với các nhiệm vụ: Giải quyết ùn tắt giao thông trước cổng trường khi tan học, theo dõi và phát hiện các học sinh vi phạm ATGT  như ngồi trên xe máy của bố mẹ không đội nón bảo hiểm, đùa nghịch trên đường phố, tụ tập trước cổng trường khi tan học ...

          4. Giáo viên chủ nhiệm:

          - Quán triệt học sinh lớp của mình tự giác thực hiện những yêu cầu về ATGT do nhà trường và các cấp triển khai và quy định.

          - Tổ chức giảng dạy cho học sinh theo nội dung tài liệu một cách nhẹ nhàng, không tách rời lí thuyết với thực hành luyện tập.

          - Tổ chức kiểm điểm, giáo dục những học sinh vi phạm khi  đội cộng tác viên phát hiện, Ban ATGT trường thông báo tên.

          -  Đẩy mạnh cuộc thi “Giao thông thông minh” trên Internet cho học sinh tiểu học từ  đầu năm học.

VI. Báo cáo tổng kết

          - Sau khi giảng dạy các tổ nộp báo cáo cho bộ phận chuyên môn chậm nhất ngày 23/10/2019

            -  Ban ATGT tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả triển khai trong năm học 2019 – 2020 Nộp báo cáo về Phòng GDĐT Nha Trang chậm nhất vào ngày 30/10/2019 ( bằng văn bản và mail về Tổ tiểu học).

          Trên đây là kế hoạch triển khai Giáo dục An toàn giao thong năm học 2019 - 2020 của trường tiểu học Vĩnh Ngọc, yêu cầu các tổ khối chuyên môn, giáo viên và các bộ phận liên quan thực hiện nghiêm túc theo kế hoạch. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, cần  phản ánh kịp thời với BGH để có sự điều chỉnh nhằm nâng góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học của trường./.

 

Nơi nhận :

- Các tổ trưởng

- TPT Đội;

- Lưu CM

 

HIỆU TRƯỞNG

 

                        

          Nguyễn Thị Thu Hằng

 

 

                                                                                       

 

 

 

Loading the player...