KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC: 2019 – 2020

412 14/05/2020 09:32 SA ADMINPHÒNG GDĐT NHA TRANG

TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH NGỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số      /KH-THVN

 

Vĩnh Ngọc, ngày 6  tháng 9 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG

NĂM HỌC: 2019 – 2020

 


Căn cứ theo thông tư số 21/2010/TT – BGD ĐT ngày 20 tháng 7 năm 2010 ban hành Điều lệ hội thi giáo viên giỏi cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Căn cứ theo công văn số 1134/GD&ĐT – TH  ngày 07 tháng 10 năm 2011 của Phòng Giáo dục & Đào tạo Nha Trang về việc hướng dẫn qui trình và hồ sơ tổ chức Hội thi giáo viên tiểu học dạy giỏi cấp trường;

          Căn cứ theo kế hoạch năm học 2019 – 2020 của trường tiểu học Vĩnh Ngọc. Nay trường tiểu học Vĩnh Ngọc xây dựng kế hoạch tổ chức Hội giảng giáo viên giỏi cấp trường năm học 2019 - 2020 như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

- Tuyển chọn, công nhận và suy tôn giáo viên đạt danh hiệu Giáo viên dạy giỏi của cấp trường, tạo điều kiện để giáo viên thể hiện năng lực, học tập, trao đổi kinh nghiệm về giảng dạy; tổ chức lớp học; khai thác sử dụng sáng tạo, hiệu quả phương tiện, đồ dùng dạy học; thực hiện Chương trình giáo dục Tiểu học;

- Góp phần triển khai các phong trào thi đua trong trường học; khuyến khích, động viên, tạo cơ hội và rèn luyện để giáo viên tự học và sáng tạo. Qua hội thi, nhà trường phát hiện, tuyên dương và nhân rộng những điển hình tiên tiến, góp phần tạo động lực phát triển sự nghiệp giáo dục của nhà trường;

- Hội thi là một trong những căn cứ để đánh giá thực trạng đội ngũ, từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới của giáo dục;

- Qua hội thi nắm bắt được sự đầu tư của giáo viên trong giảng dạy; những thông tin khách quan về chất lượng giảng dạy, trình độ tay nghề của từng giáo viên. Từ đó đề ra những biện pháp để khắc phục; góp phần nâng cao trình độ tay nghề, chất lượng giảng dạy của giáo viên, đồng thời đánh giá được quá trình tự học, tự bồi dưỡng, sáng tạo của từng giáo viên;

- Phát huy được lòng yêu nghề, tâm huyết phấn đấu danh hiệu của giáo viên;

- Nhằm tìm ra nhân tài để dự thi giáo viên giỏi cấp thành phố theo nhiệm vụ và mục tiêu của phòng GDĐT đã đề ra.

 

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN  DỰ THI:

          1. Đối tượng:

          - Tất cả giáo viên giảng dạy tại trường, có thời gian giảng dạy liên tục từ 3 năm trở lên. ( Trừ các giáo viên lớn tuổi không muốn tham gia)

          2. Điều kiện dự thi:

- Giáo viên tham dự hội thi phải đạt chuẩn trình độ đào tạo trở lên, có thời gian trực tiếp giảng dạy liên tục từ 3 năm trở lên, có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực chuyên môn và năng lực tổ chức quản lý lớp học được học sinh và đồng nghiệp đánh giá cao; được đánh giá, xếp loại Khá trở lên theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học.

          - Giáo viên đăng kí danh sách theo tổ và phải có xác nhận của tổ trưởng.

III. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC HỘI THI:

Tất cả các Giáo viên tham gia dự thi đều phải thực hiện đầy đủ 3 nội dung sau:

          1. Phần kiểm tra năng lực:

a) Thời gian thi: lúc 15 giờ ngày 25 tháng 10 năm 2019.

                  Thời gian chấm: BGK tập trung chấm từ ngày 25 tháng 10 đến ngày 30 tháng 10 năm 2019.

b) Nội dung thi kiểm tra năng lực:

          Nhiệm vụ năm học và các văn bản có tính chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học.

          Đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng hai mặt giáo dục. Sử dụng phương tiện dạy học. Công tác giáo dục hoà nhập trẻ khuyết tật. Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học. Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh.

          Thực hành giải toán, làm bài tập Tiếng Việt dành cho học sinh giỏi, soạn giảng, hướng dẫn học sinh giải một bài toán, một bài tập Tiếng Việt …

          c) Hình thức: tập trung  làm bài viết trên giấy với hình thức trắc nghiện và tự luận.

          2. Phần SK hoặc NCKHSPƯD:

          a) Thời gian nộp đề tài: Giáo viên nộp vào ngày 11 tháng 10 năm 2019.

b) Nội dung:

Báo cáo sáng kiến hoặc kết quả nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng được viết trong năm tổ chức Hội thi hoặc của năm học trước gần nhất;

          c) Thời gian chấm đề tài: BGK tập trung chấm từ ngày 14 tháng 10 năm 2019 đến ngày 25 tháng 10 năm 2019.

          3. Phần thực hành:

Vòng 1: Tổ chức giảng dạy phù hợp với tình hình thực tế của lớp, đẩy mạnh cá thể hóa phương pháp giảng dạy.

          a) Thời gian từ ngày 01/10/2019 đến ngày 11/10/2019.

          b) Địa điểm: được tổ chức tại 3 điểm trường ( điểm Xuân Lạc, Ủy ban và điểm Đất Tiến) của trường tiểu học Vĩnh Ngọc.

          c) Nội dung:

          - Mỗi GV được dạy 1 tiết tự chọn với lớp mình đang giảng dạy. Gồm các môn: Khoa học, Lịch sử, Địa lí, Kĩ thuật, TNXH, Đạo đức.

          - Mỗi GV tham gia sẽ đăng kí môn dạy, tiết dạy, bài dạy theo đúng thời khóa biểu của khối lớp và xây dựng kế hoạch giảng dạy phù hợp với thời gian 1 tiết trên lớp.

          d) Hình thức:

          - GV tham gia thực hiện tiết dạy trong thời gian từ 35 đến 40 phút tại lớp, cần lưu ý đảm bảo các yêu cầu sau:

o      Đảm bảo theo đúng chuẩn kiến thức kĩ năng, có chú ý dạy học theo nhóm đối tượng.

o      Nội dung phương pháp, hình thức tổ chức phải phù hợp với điều kiện lớp, tình hình HS. Cần chú trọng đổi mới phương pháp dạy học.

                   - BGK sẽ chấm tập trung theo từng khối lớp.

      Vòng 2: Hội giảng

          a) Thời gian: Từ ngày 14/10/2019 đến ngày 01/11/2019.

          b) Địa điểm: được tổ chức tại 3 điểm trường ( điểm Xuân Lạc, Ủy ban và điểm Đất Tiến) của trường tiểu học Vĩnh Ngọc.

          c)  Nội dung thực hành:

- Giáo viên dạy 1 tiết sử dụng giáo án điện tử và vận dụng các phương pháp dạy học tích cực, các phương pháp mới, dạy học hợp tác . . .

d) Hình thức:

- GV bốc thăm trước 1 tuần: tiết dạy, môn dạy, lớp dạy do BTC ra đề.

- GV được gặp lớp và chuẩn bị trước 1 ngày.

IV. THỜI GIAN:

          1. Nộp danh sách đăng ký: Hạn chót nộp danh sách ngày 20/9/2019.

          2. Thi Thực hành:

     * Vòng 1: BGK sẽ dự theo đăng kí tiết dạy của GV.

    * Vòng 2:

     + GV  bốc thăm môn và bài dạy trước 1 tuần.

     + Gặp HS:  theo sự sắp xếp của BTC.

        V. TỔ CHỨC, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ:

          1. Thành phần tổ chức: ( Có QĐ đính kèm )

2. Thành phần BGK:  ( Có QĐ đính kèm )

3. Đánh giá kết quả:

- Mỗi thành viên trong BGK tiến hành chấm độc lập, điểm của GV dự thi là điểm TB cộng của nhóm GK ( gồm 3 GK )

- Thang điểm đánh giá được cụ thể hoá dựa theo chuẩn nghề nghiệp GV tiểu học và hướng dẫn đánh giá tiết dạy của BGD – ĐT. Đối với bài kiểm tra năng lực đánh giá theo hướng dẫn của ban đề thi.

- BTC căn cứ theo kết quả của vòng hội giảng để trao giải cho GV và xét công nhận GV giỏi cấp trường đối với GV đạt 1 tiết dạy Tốt và 1 tiết Khá; ở phần thi thực hành và có điểm bài kiểm tra năng lực từ 8 điểm trở lên; SK hoặc ĐTNCKH đạt điểm 6 trở lên.

VI. BÁO CÁO TỔNG KẾT:

Sau  khi tiến hành thực hiện, ngày 8 tháng 11 năm 2019 họp tổng kết, rút kinh nghiệm và thư ký tổng hợp kết quả và báo cáo cho Hiệu trưởng ra quyết định công nhận và khen thưởng.

Trên đây là kế hoạch triển khai Hội giảng giáo viên dạy giỏi cấp trường của trường tiểu học vĩnh Ngọc năm học 2019 - 2020, yêu cầu các tổ khối chuyên môn, giáo viên và các bộ phận liên quan thực hiện nghiêm túc theo kế hoạch. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, cần  phản ánh kịp thời với Ban tổ chức để có sự điều chỉnh nhằm nâng cao chất lượng dạy học./.

 

Nơi nhận:                                                                             - Như trên;                                                                             - Tổ chuyên môn;

- Lưu: VT.

 

 

NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Huỳnh Thị Diệu Trang

 

DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

          Nguyễn Thị Thu Hằng

 

 

Loading the player...